Adresse: 3630 Rødberg, telefon; 3274 2859 / 97706920
Venstre
Biotoptiltak i NumedalslĂĄgen
6. oktober 2016
Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB) og Glitre Energi Produksjon(Glitre) starter i løpet av kort tid biotoptiltak i Numedalslågen i Rollag. Grunnlaget for tiltakene er en biologisk undersøkelse med påfølgende vedtak fra NVE og Fylkesmannen i Buskerud. Vedtaket fra Fylkesmannen i Buskerud sier blant annet: Som et ledd i å styrke naturlig rekruttering av ørret i Numedalslågen i Rollag og Flesberg, forutsettes det at regulanten lager planer for biotoptiltak på strekningene fra Veggli til Svene. Det gjelder både i utløpskanalene ved Mykstu og Djupdal, samt strekningene Veggli-Kongsjorden og fra Djupdaldammen til utløp Djupdal kraftstasjon. Det bør også vurderes relevante tiltak for å bedre oppvekst- og gyteforholdene for ørret i sidebekker til Numedalslågen på strekning fra Veggli til Svene. Planene må inneholde konkrete skisser for tiltakene og framdrift for igangsetting. Planen må utarbeides i samråd med fiskeinteressene. Planene sendes NVE, Fylkesmannen og kommunene med hensyn på tillatelse etter de respektive sektorlovverk. Gjennom prosessen har det blitt klarlagt hvilke strekninger som skal prioriteres med grunnlag i vedtak fra Fylkesmannen. Tiltakene i Flesberg er nå tilnærmet fullført og nå skal det utføres tiltak i Veggli.
Les hele saken
RSS and Chart
 
Salg av settefisk
28. mai 2013
NLB settefisk har nå fisk av flere størrelser for salg. Vi har både 1 somrige, 1 årige og 2 årige ørret av Tunhovd og Halne stammene klare for salg. I tillegg har vi noen store 2 årige (ca 1 kg - 1,5 kg) til salgs.

Før utsetting må det foreligge en utsettingstilltalelse. Les mer om det på Buskerud Fylkeskommune sin hjemmeside;
 
 
 

Befruktning av rogn

 
1 årig settefisk
 
 
 
 
 
Evaluering av celleterskler som tiltak
17. august 2012
Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB) har støttet en evaluering av celleterskler som avbøtende tiltak.
 
 
 
 
Rapporten viser at celleterskler som tiltak har god effekt. NLB viser til sammendrag og hele rapporten.
 
 
Les hele saken
Dette nettstedet eies og drives av Numedals-Laugens Brugseierforening,
Telefon 32 74 28 59 Fax 32 74 28 96 Ansvarlig redaktør:
Nils Runar Sporan - Webmaster: Numedalsnett ASFor ytterligere
informasjon kontakt: nils.runar.sporan@statkraft.com Telefon 32 74 28 59 Sidene er optimalisert for Internet Explorer 5.0 og høyere
The Site is Optimized for Internet Explorer 5.0 and higher