Adresse: 3630 Rødberg, telefon; 3274 2859 / 97706920
Venstre
Evaluering av celleterskler som tiltak
17. august 2012
Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB) har støttet en evaluering av celleterskler som avbøtende tiltak.
 
 
 
 
Rapporten viser at celleterskler som tiltak har god effekt. NLB viser til sammendrag og hele rapporten.
 
 

Sammendraget i rapporten er som følger:
Målet med prosjektet har vært å evaluere celleterskler som avbøtende tiltak med hensyn til vannøkologiske forhold, landskapsestetiske forhold, stabilitet og vedlikehold. Det er gjennomført undersøkelser i to eksempelvassdrag; Numedalslågen og Simadalselva. Celleterskler i kombinasjon med andre tiltak har gitt varierte og gode habitater for alle livsstadier til innlandsørret og sjøørret.

Bunnfaunaen var relativt rik og variert med stor likhet i artssammensetning i celleterskler, srykstrekninger og terskelkoner. Både celleterskler og syvdeterskler har bidratt til å gi en mer variert elvemorfologi i nedre delen av Sima, etter regulering og forbygning, ble vurdert som en homogen renne med lite fisk. Etter at tersklene ble bygget økte ungfisktetthet for sjøørret, det fantes mer gytefisk og mer gyteareal.

Etter fjerning av tradisjonelle terskler, pålagt minstevannføring og etablering av celleterskle, stryk og bassenger, har nå Numedalslågen på strekningen et mer naturlikt uttrykk og kontinuerlig vanndekt areal. Utforming av celleterskle er viktig, da mye lik stein og sjematisk utforming av cellene kan gi et lik e"unaturlig lanskapsbilde " som tradisjonelle rette terskler.

EN 50-årsflom i 2007 gjorde noe skade på tre av fem celleterskler, men i hovedsak sto celletersklene godt etter en slik flom. Det anbefales å kombinere fordelen ved ulike typer tiltak som celleterkler, terskelbassenger og strykstrekninger for å oppnå god økologisk funsjon og varierte hydrauliske forhold.
 

 
Dette nettstedet eies og drives av Numedals-Laugens Brugseierforening,
Telefon 32 74 28 59 Fax 32 74 28 96 Ansvarlig redaktør:
Nils Runar Sporan - Webmaster: Numedalsnett ASFor ytterligere
informasjon kontakt: nils.runar.sporan@statkraft.com Telefon 32 74 28 59 Sidene er optimalisert for Internet Explorer 5.0 og høyere
The Site is Optimized for Internet Explorer 5.0 and higher