Adresse: 3630 Rødberg, telefon; 3274 2859 / 97706920
LeftMenu
Status flomvarsel 22.05 NumedalslĂĄgen
22. mai 2013
Varsel om stor flom for Sør-Norge, 22. - 26. mai 201322.05.2013 | 14:00

Oppfølging av flomvarsel sendt 21. mai 2013.

Det er stor vannføring i mange vassdrag i Sør-Norge. Regn og regnbyger i Sør-Norge i det kommende døgn vil føre til fortsatt vannføringsøkning og lokale oversvømmelser. Det ventes økte vannstander i en rekke av de større innsjøene i lavlandet på Østlandet de neste dagene.

Utarbeidet 22.05.2013 kl. 13.45. Gjelder for perioden 22.05.2013 - 26.05.2013.

Sør-Norge (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Telemark, Buskerud, Oppland, Hedmark, Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus):

Det er stor vannføring i mange vassdrag i Sør-Norge. Regn og regnbyger i Sør-Norge i det kommende døgn vil føre til fortsatt vannføringsøkning og lokale oversvømmelser. Det ventes økte vannstander i en rekke av de større innsjøene i lavlandet på Østlandet de neste dagene.

Telemark, Buskerud, Oppland: Det er varslet opp mot 50 mm nedbør lokalt i løpet av onsdag 22. mai. Nedbør og snøsmelting kan føre til at vannføringen øker til et nivå som tilsvarer stor flom, dvs 50 års gjentaksintervall. Utviklingen er svært avhengig av hvor mye nedbør som kommer og dette er det knyttet stor usikkerhet til.

I Numedalslågen ved Kongsberg er vannføringen nå litt over 300 m3/s. Det ventes her at vannføringen vil øke det neste døgnet, men det ventes ikke vannføring på nivå med det som ble registrert for en uke siden (16.- 17. mai).

Kraftige regnbyger kombinert med snøsmelting gir stedvis stor fare for jordskred og flomskred i store deler av Telemark, Buskerud, Oppland, Hedmark, og indre strøk av Sør-Trøndelag og Sogn og Fjordane. Dette gjelder spesielt i terreng med bratte skråninger og langs bekker og elver med stor vannføring. Faren for sørpeskred er fortsatt til stede i fjellområder med mye snø (>50 cm) men avtagende pga. fallende temperaturer i områder hvor det ikke ventes vesentlig regn..

Det er stor usikkerhet knyttet til både hvor nedbøren vil falle og hvor mye som vil komme. Nedbørmengdene har stor betydning for vannstands- og vannføringsutviklingen og skredfaren framover.

Situasjonen følges nøye, og det vil bli sendt oppfølgende melding i morgen, torsdag 23. mai.

Flomvarslet er utarbeidet i samarbeid med Glommens og Laagens Brukseierforening, Regulantsammenslutningen i Drammensvassdraget, Numedals-Laugens Brugseierforening og Øst-Telemarkens Brukseierforening

 
Dette nettstedet eies og drives av Numedals-Laugens Brugseierforening,
Telefon 32 74 28 59 Fax 32 74 28 96 Ansvarlig redaktør:
Nils Runar Sporan - Webmaster: Numedalsnett ASFor ytterligere
informasjon kontakt: nils.runar.sporan@statkraft.com Telefon 32 74 28 59 Sidene er optimalisert for Internet Explorer 5.0 og høyere
The Site is Optimized for Internet Explorer 5.0 and higher