Adresse: 3630 Rødberg, telefon; 3274 2859 / 97706920
LeftMenu
Biotoptiltak i NumedalslĂĄgen
6. oktober 2016
Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB) og Glitre Energi Produksjon(Glitre) starter i løpet av kort tid biotoptiltak i Numedalslågen i Rollag. Grunnlaget for tiltakene er en biologisk undersøkelse med påfølgende vedtak fra NVE og Fylkesmannen i Buskerud. Vedtaket fra Fylkesmannen i Buskerud sier blant annet: Som et ledd i å styrke naturlig rekruttering av ørret i Numedalslågen i Rollag og Flesberg, forutsettes det at regulanten lager planer for biotoptiltak på strekningene fra Veggli til Svene. Det gjelder både i utløpskanalene ved Mykstu og Djupdal, samt strekningene Veggli-Kongsjorden og fra Djupdaldammen til utløp Djupdal kraftstasjon. Det bør også vurderes relevante tiltak for å bedre oppvekst- og gyteforholdene for ørret i sidebekker til Numedalslågen på strekning fra Veggli til Svene. Planene må inneholde konkrete skisser for tiltakene og framdrift for igangsetting. Planen må utarbeides i samråd med fiskeinteressene. Planene sendes NVE, Fylkesmannen og kommunene med hensyn på tillatelse etter de respektive sektorlovverk. Gjennom prosessen har det blitt klarlagt hvilke strekninger som skal prioriteres med grunnlag i vedtak fra Fylkesmannen. Tiltakene i Flesberg er nå tilnærmet fullført og nå skal det utføres tiltak i Veggli.
Dette nettstedet eies og drives av Numedals-Laugens Brugseierforening,
Telefon 32 74 28 59 Fax 32 74 28 96 Ansvarlig redaktør:
Nils Runar Sporan - Webmaster: Numedalsnett ASFor ytterligere
informasjon kontakt: nils.runar.sporan@statkraft.com Telefon 32 74 28 59 Sidene er optimalisert for Internet Explorer 5.0 og høyere
The Site is Optimized for Internet Explorer 5.0 and higher