Velkommen til
Numedal-Laugens Brugseierforening

Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB) er en forening som eies av kraftselskapene i Numedalslågen. NLB’s formål er å foreta vassdragsreguleringer og forpliktelser knyttet til manøvrering og energiutnyttelse i vassdraget.

Hvem vi er

Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB) er en forening som eies av kraftselskapene i Numedalslågen. NLB’s formål er å foreta vassdragsreguleringer og forpliktelser knyttet til manøvrering og energiutnyttelse i vassdraget. Det medfører;

 • Å utnytte vannressursene i Numedalslågen til det beste for samfunnet (inkluderer kraftproduksjon i et allerede regulert vassdrag)
 • Manøvreringsreglement og konsesjonsvilkår
 • Damsikkerhet og beredskap – samordnet opptreden i vassdraget i krisesituasjoner som flom

NLB fikk tildelt ny konsesjon for fortsatt regulering av Numedalslågen 18.mai 2001.

NLB ble stiftet i 1906 av sagbruks, og mølleeiere langs Numedalslågen. De var i starten med i reguleringen av Numedalslågen, men fikk fra rundt 1920 er mer anonym rolle da staten overtok reguleringene av vannfallene fra Tunhovdfjorden. Da fornyet konsesjon ble gitt i 2001 ble NLB konsesjonær, med kraftselskapene som medlemmer.

Medlemmene i NLB er følgende kraftselskap;

Vassdragsreguleringsloven sier følgende;

Der hvor flere kraftverk gjør bruk av reguleringer i et vassdrag, pålegger loven dem å danne en regulerings- eller brukseierforening. Pålegget om oppretting av reguleringsforeninger er hjemlet i Lov om vassdragsreguleringer.

En reguleringsforening kan sammenlignes med et sameie som bekoster og driver reguleringene, og som samtidig er interesseorganisasjon for alle kraftprodusentene i vassdraget. Den viktigste oppgaven til en reguleringsforening er å samordne bruken av vannressursene i vassdraget til beste for alle kraftverkseierne.

Ansvaret for alle viktige reguleringsmagasiner i vassdraget legges da til reguleringsforeningen, som dermed også får ansvaret for at konsesjonsbestemmelsene og manøvreringsreglementene overholdes

Settefisk

NLB eier og driver settefiskanlegg for Numedalslågen, der det produseres ørret. Anlegget var ferdig i 2005, og er lokalisert ved Nore 2 kraftverk, i vestre enden av Norefjorden. Bygget har en grunnflate på 440 m2, og anlegget sin vannforsyning er basert på grunnvann, som har en kapasitet på det meste 2500 l/min. Årsproduksjon på ca 45.000 fisk fordelt med på Tunhovd- stammen og på Halne- stammen. Utsettingsområde for settefisk fra anlegget er Numedalslågens nedslagsfelt.

Kjøp av settefisk krever tillatelse som for private gis av Viken Fylkeskommune

Kjøp av fisk, søknad og fisketyper

Kontaktperson er Tonje Rundbråten
Epost: tonjeru@viken.no
Telefon: 32 80 86 67

NLB selger følgende fisk (med priser uten mva)

Fisk Pris
1 somrig 20,-
1 årig 30,-
2 somrig 37,-
2 årig 50,-
2 årig stor 83,-
Leie av kar og O2 600,-

Vannforvaltning

Numedalslågen er med sine 352 km, med et nedbørsfelt på 5 548 km², Norges tredje lengste elv. Elven har sitt utspring på Hardangervidda og renner derfra gjennom Dagali og videre nedover Numedal til Kongsberg og gjennom Lågendalen ned til Larvik, hvor elven munner ut i sjøen.

Elven ble tidligere brukt til tømmerfløting. Strekningen fra sjøen og opp til Hvittingfoss er lakse- og sjøørretførende, og årlig rangeres Numedalslågen gjerne som en av Norges fire beste lakseelver.

Størsteparten av kraftpotensialet i hovedelva er utbygget. Det første kraftverket som ble bygget var Nore I, som sto ferdig i 1928, og utnyttet Norefallene mellom Tunhovdfjorden og Rødberg.

Myndighetene i Norge setter krav til de som regulerer vassdragene.
Les mer om det her: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonsbehandling-av-vannkraft/

Numedalslågen har en tillatelse (konsesjon) fra 2001 – den inneholder betingelser som

 • Konsesjonstid
 • Avgifter og næringsfond til kommunene
 • Godkjenning av planer
 •  Naturforvaltningsvilkår
 •  Forurensing
 •  Kulturminner
 •  Ferdsel
 • Terskler

En viktig del av konsesjonen er reglene for hvordan vassdraget skal reguleres. Det mange hensyn å ta:

 • Vannføring
 • Flomdemping
 • Vannstand i magasinene
 • Kraftproduksjon

Vi har oversikt over vær og vannføringer fra til i laagen

Kontakt oss

Adresse

Adm bygg Nore I Kraftverk,
3630 Rødberg

Postadresse
Stasjonsvegen 9
3630 Rødberg

Kontaktpunkter

Telefon: 32 74 28 59
Mobil: 977 06 920
Faks: 32 74 28 96
Epost: NilsRunar.Sporan@statkraft.com

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Saker og kunngjøringer

Tillatelse til midlertidig avvik fra manøvreringsreglementet i Numedalslågen i Nore og Uvdal kommune

Tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet i Rødbergdammen i Numedalslågen, Nore og Uvdal kommune